top of page

PROVOZNÍ ŘÁD

Vážení hosté, žádáme Vás, o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu pronajímaných objektů. Jsou vytvořeny proto, abychom zajistili dobré podmínky pro ubytování všem hostům.

PŘÍJEZD A ODJEZD

 • za ubytování a služby s ním spojené, je ubytovaný povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku ubytovatele.

 • ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, ubytovaného ubytovat v den zahájení pobytu a to od 14:00 hod do 17:00 hod v den nástupu, pokud nebude domluveno jinak.

 • na začátku ubytování přebírá ubytovaný apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit ubytovateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel.

 • pokud dojde k jakémukoliv poškození apartmánu v interiéru nebo exteriéru a dále jeho zařízení / vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je ubytovaný povinen škodu nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se ubytovaný zavazuje ubytovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.

 • ubytovaný je povinen předat v den odjezdu, a to nejpozději do 10:00 hod (pokud nebude domluveno jinak), apartmán ubytovateli ve stavu v jakém jej obdržel (včetně stejného počtu klíčů a dálkového ovládání).

 • před odjezdem ubytovaný provede úklid objektu. V případě, že ubytovaný úklid neprovede nebo jej provádět nechce, oznámí toto s předstihem a uhradí ubytovateli částku ve výši 500,- Kč.

 • ubytovaný při příjezdu zaplatí ubytovateli vratnou kauci ve výši 5 000 Kč a při odjezdu mu bude vrácena v plné výši v případě, že ubytovateli nevznikne žádná škoda.

 • apartmán mohou využívat pouze osoby, které jsou v tomto apartmánu smluvně ubytované. Při nástupu bude předložen ubytovateli soupis ubytovaných hostů vč. dětí. Tento bude ve formě …. Jméno, příjmení, adresa bydliště a číslo občanského průkazu případně cestovního pasu u osoby starších 15ti let. U osob mladších 15ti let postačí pouze jméno a příjmení a adresa.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ UBYTOVANÝCH V APARTMÁNU A V OBJEKTU DOMU 

 • ubytovaný je povinen udržovat v apartmánu, v budově a jejím okolí pořádek a čistotu. 

 • ubytovaný je povinen třídit odpad a odpadky shromažďovat na místě k tomu určeném.

 • ubytovaný je povinen při odchodu z apartmánu zhasnout světla, uzavřít okna, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamčeny jak apartmány samotné, tak i v noční době vstupní dveře do objektuZvláště upozorňujeme na zavření oken, kvůli možnosti zatečení vody do objektu.

 • ubytovaný nesmí bez souhlasu ubytovatele v apartmánu přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na vybavení a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

 • uvnitř ani mimo apartmán a dům není povoleno používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček. Rádia či jiné přehrávače jsou povolené pouze s písemným souhlasem provozovatele.

 • v celém apartmánu a objektu domu je přísný zákaz kouření. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné na balkonech a mimo dům, přičemž nedopalky se nesmí házet na zem. V případě porušení, nebude ubytovanému vrácena tzv. „vratná kauce“.

 • vzhledem k požární bezpečnosti je zakázána v celém objektu jakákoliv manipulace s ohněm, aby se předešlo případnému požáru.

 • rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném, a tím je ohniště s posezením na pozemku domu. Ubytovaný, který využívá venkovní ohniště, je povinen při odchodu oheň řádně uhasit.

 • ubytovaný má povinnost respektovat noční klid (22:00 – 7:00).

 • za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

 • K umístění věcí ubytovaného slouží jednak prostory pro ubytování samotné (apartmán), jednak prostory, které jsou k tomuto speciálnímu účelu vyhrazeny (kóje na ukládání vybavení). Za věci umístěné mimo prostory pro ubytování a prostory vyhrazené k uložení věcí nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

 • každý ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. Ubytovatel neručí za jejich ztráty a poškození.

 • ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví ubytovaného. Při běžném provozu nenese ubytovatel zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme proto ubytované, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných nejsou ubytovatelem pojištěny.

 • při ukončení ubytování je ubytovaný povinen opustit vyklizený apartmán do 10:00 hod, pokud nebude domluveno jinak. Apartmán je povinen řádně uklidit (pokud si nebude platit úklid) a sundat povlaky z polštářů a přikrývek.

 • v případě, že ubytovaný předá apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné výši původní ceny a to i v případě jakéhokoliv poškození venkovního vybavení, objektu samotného, či ztráty klíčů.

 • finanční náhradu nemůže ubytovaný vymáhat v případě vzniklých škod způsobených přírodními vlivy (bouřka, krupobití, nadměrný výskyt hmyzu apod.) dále  v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb nesouvisejících s objektem chaty, špatné kvality vody v řekách nebo jezeře, nadměrného výskytu hmyzu a dalších okolností.

 • k objektu je možno přijíždět auty pouze po příjezdových cestách a parkovat na místě určeném pro osobní auta. 

 • hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu budou v případě jeho porušení vykázáni (a to bez náhrady) před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že host uhradí plně poskytnuté ubytování a služby.

 

REZERVACE A STORNO PODMÍNKY

 • V případě vážného zájmu Vám zašleme emailem všeobecné podmínky, na základě kterých uhradíte bankovním převodem na uvedený bankovní účet do 5 dnů od provedení rezervace zálohu ve výši 30% z ceny pobytu. Tato záloha se stává nevratnou v případě zrušení pobytu 5 dní a méně před zahájením pobytu.

 • Doplatek ceny pobytu převodem na účet před zahájením pobytu, nebo v hotovosti v den zahájení pobytu,  

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

· Tísňové volání 112    · První pomoc 155    · Hasiči 150    · Policie 158     · Ubytovatel +420 724 055 192

 

bottom of page