top of page

ZASADY DZIAŁANIA

Szanowni Goście, prosimy o przestrzeganie instrukcji podanych w regulaminach wynajmowanych budynków. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić dobre warunki zakwaterowania wszystkim gościom.

PRZYLOT I WYLOT

 • za zakwaterowanie i usługi z nim związane, zakwaterowany zobowiązany jest do zapłaty według aktualnego cennika wynajmującego.

 • Wynajmujący jest zobowiązany, na podstawie zamówionego i potwierdzonego zakwaterowania, zakwaterować zakwaterowanych w dniu rozpoczęcia pobytu od godziny 14:00 do 17:00 w dniu przyjazdu, chyba że uzgodniono inaczej.

 • na początku zakwaterowania przejmuje zakwaterowane mieszkanie bez wad, wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić wynajmującemu, późniejsze zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.

 • w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń apartamentu we wnętrzu lub na zewnątrz oraz jego wyposażenia/wyposażenia niedbale lub umyślnie, gość jest zobowiązany do naprawienia szkody. Ta kwota za szkodę zostanie wypłacona z wpłaconej kaucji zwrotnej, a w przypadku szkody przekraczającej tę kaucję gość zobowiązuje się do zapłaty tej szkody nie później niż 14 dni od zakończenia najmu.

 • Rezydent zobowiązany jest do przekazania w dniu wyjazdu najpóźniej do godziny 10:00 (o ile nie uzgodniono inaczej) dostawcy apartamentu w stanie, w jakim go otrzymał (w tym taką samą ilość kluczy i pilota).

 • przed wyjazdem gość posprząta budynek. W przypadku, gdy osoba zakwaterowana nie wykona sprzątania lub nie chce go wykonać, zawiadomi z wyprzedzeniem właściciela i zapłaci kwaterodawcy kwotę 500 CZK.

 • osoba zakwaterowana zapłaci wynajmującemu kaucję zwrotną w wysokości 5.000 CZK po przyjeździe i zostanie zwrócona w całości przy wyjeździe, o ile wynajmujący nie poniesie żadnych szkód.

 • apartament może być używany tylko przez osoby, które są zakwaterowane w tym mieszkaniu na podstawie umowy. Po przyjeździe kwaterodawca otrzyma listę zakwaterowanych gości, w tym: dzieci. Będzie to w formie…. Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osoby starszej niż 15 lat. W przypadku osób poniżej 15 roku życia wystarczy imię i nazwisko oraz adres.

ZASADY POSTĘPOWANIA W MIESZKANIU I W DOMU DOMU

 • Gość zobowiązany jest do utrzymywania porządku i czystości w apartamencie, w budynku i jego otoczeniu.

 • osoba zakwaterowana jest zobowiązana do sortowania odpadów i zbierania śmieci w wyznaczonym do tego miejscu.

 • Opuszczając apartament, Gość zobowiązany jest do zgaszenia światła, zamknięcia okien, upewnienia się, że krany z wodą są zakręcone oraz zamknięcia na noc zarówno samych apartamentów, jak i drzwi wejściowych do budynku . Zwracamy szczególną uwagę na zamykanie okien, ze względu na możliwość dopływu wody do budynku.

 • osoba zakwaterowana nie może bez zgody wynajmującego przemieszczać mebli i dokonywać jakichkolwiek przeróbek w wyposażeniu lokalu, ani dokonywać jakichkolwiek ingerencji w sieć elektryczną lub inne instalacje.

 • wewnątrz lub na zewnątrz mieszkania i domu nie wolno używać żadnych własnych urządzeń z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do higieny osobistej lub opiekunek. Radia lub inne odtwarzacze są dozwolone tylko za pisemną zgodą operatora.

 • w całym mieszkaniu i domu obowiązuje całkowity zakaz palenia . Jednocześnie palenie z otwartych okien lub drzwi jest zabronione. Palenie jest możliwe na balkonach i na zewnątrz domu, a niedopałki papierosów nie mogą być rzucane na podłogę. W przypadku naruszenia tzw. „kaucja zwrotna” nie zostanie zwrócona gościowi.

 • ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest manipulowanie ogniem w całym budynku w celu zapobieżenia ewentualnemu pożarowi.

 • rozpalanie ognia dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu, a więc na terenie domu znajduje się kominek z miejscem do siedzenia. Gość korzystający z kominka zewnętrznego jest zobowiązany do odpowiedniego ugaszenia ognia przy wychodzeniu.

 • gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (22:00 - 7:00).

 • dzieci są odpowiedzialne i odpowiedzialne za swojego przedstawiciela ustawowego. Osoba dorosła ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko.

 • Rodzice maluchów i dzieci są odpowiedzialni za utrzymanie czystości w mieszkaniu, w szczególności za ochronę materacy przed zanieczyszczeniem przez dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać higieny osobistej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 • każdy gość jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich rzeczy, aby nie zostały skradzione lub zniszczone, w tym rzeczy w zaparkowanych samochodach. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie.

 • Wynajmujący podjął wszelkie środki, aby zapobiec uszczerbkowi na zdrowiu zakwaterowanych. W czasie normalnej eksploatacji wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie gości. Dlatego prosimy gości, aby nie pozostawiali powierzonych osób bez opieki. Wynajmujący nie ubezpiecza zdrowia i życia gości.

 • po zakończeniu zakwaterowania gość zobowiązany jest opuścić opuszczone mieszkanie do godziny 10:00, chyba że uzgodniono inaczej. Mieszkanie ma obowiązek odpowiednio posprzątać (jeśli nie płacisz za sprzątanie) oraz zdjąć poszewki na poduszki i koce.

 • w przypadku, gdy gość przekaże apartament z niekompletnym lub uszkodzonym wyposażeniem, zostanie obciążony szkodą w pełnej wysokości pierwotnej ceny, nawet w przypadku uszkodzenia wyposażenia zewnętrznego, samego budynku lub utraty kluczy.

 • rekompensata finansowa nie może być odzyskana przez zakwaterowaną osobę w przypadku szkód spowodowanych przez czynniki naturalne (burza, grad, nadmierne owady itp.) oraz w przypadku zamknięcia obiektów lub usług publicznych niezwiązanych z domkiem, złej jakości wody w rzekach lub jeziora, nadmierne owady i inne okoliczności.

 • Do budynku można przyjechać samochodem tylko drogami dojazdowymi oraz zaparkować w miejscu przeznaczonym dla samochodów.

 • goście, którzy nie przestrzegają niniejszych zasad regulaminu zostaną wydaleni (bez odszkodowania) w przypadku naruszenia przed pierwotnie ustalonym terminem wyjazdu, pod warunkiem, że gość zapłaci za w pełni zapewnione zakwaterowanie i usługi.

WARUNKI REZERWACJI I ANULOWANIA

 • W przypadku dużego zainteresowania prześlemy Ci mailem ogólne warunki, na podstawie których zapłacisz przelewem na konto bankowe w ciągu 5 dni od zaksięgowania zadatku w wysokości 30% ceny pobytu . Depozyt ten staje się bezzwrotny w przypadku rezygnacji na 5 dni lub mniej przed rozpoczęciem pobytu.

 • Dopłata za całkowitą cenę przelewem przed przyjazdem lub gotówką w dniu wizyty,

WAŻNE NUMERY TELEFONICZNE

· Telefon alarmowy 112 · Pierwsza pomoc 155 · Straż pożarna 150 · Policja 158 · Wynajmujący +420 724 055 192

bottom of page